Region Gävleborg - förtroendevalda

Hovrätten för Nedre Norrland

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 17 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Hovrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier