Region Gävleborg - förtroendevalda

Kammarrätten i Sundsvall

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 10 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Kammarrätten entledigar nämndemän.

Länkar:
Valbarhetskriterier